SEKUNDARNE SIROVINE

 

Održivo upravljanje otpadom postaje jedan od najvažnijih zadataka svih društveno odgovornih kompanija koje poštuju propise, vode brigu o zajednici i životnoj sredini. Uz tržište sekundarnih sirovina koje se ubrzano razvija i sve naprednije tehnologije tretmana otpada, neophodna je permanentna edukacija u svim sferama.
Grand Group DOO poseduje sve potrebne dozvole za rešavanje neopasnog otpada i opasnog otpada.

Dozvole za upravljanje otpadom.
1. Rešenje o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman inertnog i neopasnog otpada br. IV-05-501-53/2012 od 18.06.2012, izdato od strane Opštinske uprave Opštine Bačka Palanka.
2. Rešenje o izdavanju integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije br.19-00-00194/2019-06 od 16.04.2016 izdato od strane Ministarstvazaštite životne sredine.
3. Rešenje o izdavanju integralne dozvole za tretman inertnog i neopsanog otpada br. IV-05-501-90/2015 od 27.01.2016, izdato od strane Opštinske uprave Opštine Bačka Palanka.

Naš pristup u ovoj delatnosti i ugovaranje sa klijentima je na bazi kompleksnog rešavanja svih otpada koji nastaju u procesu vaše proizvodnje kao i pružanju kompletne usluge u ovoj oblasti (Sveobuhvatna usluga upravljanja otpadima). Na taj način mi aktivno preuzimamo ulogu regulatora otpada bilo kog porekla, a Vi minimizuje svoje resurse i napore na rešavanju ovog problema.
U mogućnosti smo da nađemo najbolji i najefikasniji način odlaganja ili tretmana neopasnog i opasnog otpada koje generišete.
Naša usluga je bazirana na svakodnevnom odnošenju otpada koji generišete. Ovim Vi dobijate na prostoru za manipulaciju, za skladištenje više važnijih stvari od otpada i dobijate ugledan i čist krug unutar Vaše fabrike.
Garantujemo redovno odnošenje otpada, kao i vandredno odnošenje otpada u slučaju vaše potrebe (posete auditora, inspektora i drugo).
Grand Group

Radimo i sledeće:

I. Prevoz opasnog otpada
Radimo sve aktivnosti vezano za zbrinjavanje opasnog otpada – najavu ministarstvu za prevoz, prevoz, dokumentaciju o zbrinjavanju itd.
Naši vozači poseduju ADR sertifikate i naša vozila su opremljena za prevoz opasnog otpada.

II. Vođenje obavezne zakonske dokumentacije:
1. Vođenje dnevne evidencije generatora otpada za sve vrste otpada
2. Izrada godišnjeg izveštaja za potrebe Nacionalnog registra izvora zagađivanja